ประกาศ/เครื่องมือกาารนิเทศ

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ประกาศ/เครื่องมือการนิเทศ

กิจกรรมการนิเทศ

  • การเดินทางโดยสายการบิน ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาถูกกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีสายการบิน Low cost มาเปิดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาเด ...
    ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:06 โดย สิทธิพงษ์ สุพรม
  • การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา ศูนย์เร่งรัดการนิเทศฯ (ศนฐ.สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการนิเทศ" ระหว่างวันท ...
    ส่ง 23 ก.ย. 2558 20:18 โดย สิทธิพงษ์ สุพรม
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินนิเทศhttp://www.esdc.name/
http://www.esdc.name/cer/
http://policy.supervision.in.th/#/home